STATISTICA – oprogramowanie analityczne zaprojektowane do pracy w różnorodnych środowiskach badawczych - wszędzie tam, gdzie zespół osób analizuje wspólne dane i korzysta z zalet pracy grupowej. Oprogramowanie umożliwia: efektywną pracę grupową, współdzielenie wiedzy i współpracę użytkowników, łatwe i szybkie pobieranie danych z zewnętrznych źródeł danych, z możliwością ich przetwarzania na serwerze (bez tworzenia lokalnej kopii przetwarzanych danych), automatyczne monitorowanie danych, automatyczne reagowanie, rozpowszechnianie danych oraz wygodne administrowanie systemem.

W kontekście prowadzonych w Centrum badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu ryzyka nad ryzykiem eksploatacji statków i obiektów off-shore, program znajduje zastosowanie do:

 • analizy danych wejściowych analiza baz danych statków (bazy danych HELCOM , IMO, VTS , VTMS ) oraz baz danych,
 • analizy zagrożeń i identyfikacji zdarzeń - analiza ilościowa i jakościowa poszczególnych zagrożeń występujących zarówno na obszarach morskich, jak i portowych,
 •  analizy statystyczne danych przygotowanych w systemie IWRAP MK i GOLD SIM w celu uzyskania np. funkcji gęstości prawdopodobieństwa poszczególnych zdarzeń, analiza zjawisk przyrodniczych, hydrotechnicznych, człowiek, niezawodność, awarii technicznych, itp.,
 • obliczania prawdopodobieństwa awarii - estymacja parametrów dotyczących niezawodności nawigacyjnej i niezawodności technicznej, wyliczanie wartości prawdopodobieństwa,
 • określenia poziomu ryzyka – tworzenie histogramów, diagramów, itp. interpretacja graficzna (zgodnie ze standardami publikacji),
 • wyznaczenia kryterium akceptowalności ryzyka - porównawcza analiza danych, prezentacja systemów,
 • opracowania metod redukcji ryzyka - obliczanie bezpiecznych parametrów manewrowych i techniczno-eksploatacyjnych,
 • obliczenia wielowymiarowych

ITEM wykorzystywany do ilościowej oceny i zarządzania ryzykiem, a w szczególności do identyfikacji zagrożeń i głównych czynników tych zagrożeń, integracji ich na osi czasu, wskazanie sekwencji zdarzeń, określenie prawdopodobieństwa porażki, rankingu zagrożeń i analiza wrażliwości. Wykorzystuje m.in. metodologię Drzewa zdarzeń do graficznej prezentacji logicznych interakcji i prawdopodobieństwa wystąpienia czynników usterek i innych zdarzeń w systemie.
Rysunek Drzewo zdarzeń


 

Źródło: www.itemsoft.com

W kontekście prowadzonych w Centrum badań naukowych nad ryzykiem eksploatacji statków i obiektów off-shore, program znajdzie zastosowanie do:

 • analizy zagrożeń poprzez  analiza zjawisk z wykorzystaniem technik: HAZOP (Hazard and Operability Study) -FTA (Fault Tree Analysis), ETA (Event Tree Analysis), PrHA (Preliminary Hazard Analysis),
 • określenia poziomu ryzyka poprzez  umożliwia w pełni przeprowadzenie analizy ryzyka z możliwością modelowania jego wielkości. Dane wejściowe będą pochodzić z poszczególnych obszarów badań uzyskanych w oparciu o w/w oprogramowanie i aparaturę badawczą. Umożliwia dokonywanie pełnej analizy ryzyka zgodnie z FSA.
 • wyznaczenia kryterium akceptowalności ryzyka poprzez  tworzenie miar, diagramów, kryteriów w zakresie energetycznym, społecznym, finansowym,
 • opracowanie metody zarządzania ryzykiem poprzez  wypracowanie systemu zarządzania ryzykiem zgodnego z FSA,
 • opracowania metod redukcji ryzyka poprzez wypracowanie wytycznych do redukcji ryzyka zgodnie z FSA.
 
 

Kontakt

Zainteresowanych skorzystaniem z Centrum Analizy Ryzyka prosimy o kontakt z:

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.
Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
tel.: +48 791810509
email: info@innoam.pl 
Maritime Risk
Copyright 2012 by Maritime Risk. All rights reserved!
webdesign bp8.pl
Projekt nr UDA-RPZP.01.02.02-32-001/11-00
Tytuł projektu.: "Budowa Centrum Naukowo-Badawczego Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków w Akademii Morskiej w Szczecinie"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013