STATISTICA – oprogramowanie analityczne zaprojektowane do pracy w różnorodnych środowiskach badawczych - wszędzie tam, gdzie zespół osób analizuje wspólne dane i korzysta z zalet pracy grupowej. Oprogramowanie umożliwia: efektywną pracę grupową, współdzielenie wiedzy i współpracę użytkowników, łatwe i szybkie pobieranie danych z zewnętrznych źródeł danych, z możliwością ich przetwarzania na serwerze (bez tworzenia lokalnej kopii przetwarzanych danych), automatyczne monitorowanie danych, automatyczne reagowanie, rozpowszechnianie danych oraz wygodne administrowanie systemem.

System AIS składa się ze stacji centralnej oraz specjalistycznego oprogramowania spełniającego międzynarodowe wymagania i regulacje dotyczące systemów AIS (Automatic Identification System – Systemu Automatycznej Identyfikacji Statków), m.in. IMO, IEC, SOLAS. Służy do monitorowania ruchu statków na wybranym akwenie oraz na archiwizację otrzymywanych informacji celem ich późniejszej analizy. System wykorzystywany jest do tworzenia map elektronicznych z wieloma danymi nawigacyjnymi obiektami z radarów pozycjami statków wektorami obiektów pływających. System wyposażony jest w funkcję predykcji pozwalającą na ocenę sytuacji nawigacyjnej pod kątem bezpieczeństwa manewrowanie statków na wybranym akwenie.

System SOLID WORKS umożliwia modelowanie systemów technicznych w oparciu o zaawansowanego narzędzia do analizy cyklu życia systemu technicznego, umożliwiające przeprowadzenie badań w zakresie wpływu produktu na środowisko naturalne podczas jego wytwarzania, eksploatacji i likwidacji. Wpływ na środowisko oceniany jest według takich czynników jak „ślad węglowy” oraz „całkowita ilość zużytej energii”

System NASTRAN wykorzystuje Metodę Elementów Skończonych (MES) do przeprowadzania analiz dotyczących procesów niszczenia(np. kadłuba statku, budowli hydrotechnicznych). Pozwala na analizę zjawisk dynamicznych, szybkozmiennych oraz silnie nieliniowych, z nieliniowościami pochodzącymi od zastosowanych materiałów, dużych przemieszczeń, zagadnień kontaktowych oraz problemów wielkoskalowych o milionach stopniach swobody(DOF). System zapewnia wiele różnorodnych metod odwzorowawczych umożliwiających użytkownikowi dowolne manipulowanie obiektem w aspekcie geometrii i odwzorowania siatki. Złożony wieloelementowy model może zostać wyświetlany za pomocą metod takich jak np.: linie konturowe, pole ograniczające oraz przezroczystość . Wizualizacja gotowego obiektu może być prezentowana w trybie równoległym oraz perspektywy wirtualnej.

4. System ESRI składa się z urządzeń, oprogramowania oraz baz danych, wśród których wymienić można:

System DNV PHAST jest systemem do analizy i zarządzania ryzykiem w przypadku wycieku i rozprzestrzeniania się substancji z różnego rodzaju zbiorników w tym statków przewożących ładunki ciekłe(np.gazy skroplone). Umożliwia obliczenie ilości początkowego wycieku, rozprzestrzeniania się substancji w trakcie wycieku do atmosfery i wody , umożliwia określenie stopnia mieszania się i rozcieńczania substancji z powietrzem oraz jego skutków toksycznych i palnych. System zawiera szeroki zakres modeli wycieków (wyciek i pęknięcie linii na krótkim lub długim rurociągu, katastrofalne pęknięcia, awarie zaworów bezpieczeństwa, zawalenie się pokrywy zbiornika, wyciek oparów do atmosfery, wyciek oparów w nadbudówce) i rozprzestrzeniania się substancji palnych, wybuchowych i toksycznych, co prezentuje rysunek

System GOLDSIM wykorzystuje do analizy danych wejściowych metodę Monte Carlo. Metoda wykorzystywana jest do modelowania złożonych, rzeczywistych systemów oraz oceny ryzyka występującego w tych systemach. Elastyczność systemu, oparcie na graficznej symulacji prawdopodobieństwa oraz wyspecjalizowane moduły wspierające modelowanie w zakresie transportu masowego umożliwiają budowę modelu „systemu totalnego” opisującego interakcje i zależności pomiędzy poszczególnymi czynnikami mającymi wpływ na każdego rodzaju zagrożenia środowiskowe w tym transportu wodnego zarówno morskiego i śródlądowego.

System IWRAP MK składa się ze stacji roboczej i specjalistycznego oprogramowania. Jest narzędziem, które pozwala na oszacowanie  poziomu ryzyka manewrujących statków na danym akwenie. Na podstawie  intensywności  rozkładu  ruchu system pozwala skutecznie ocenić i oszacować ilość kolizji i wejść na mieliznę i innych zdarzeń niepożądanych w ciągu badanego okresu czasu  w określonym  obszarze nawigacyjnym. Ocena ryzyka nawigacyjnego za pomocą tego systemu jest oparta o informacje otrzymane z systemu AIS (Automatic Identification System – Systemu Automatycznej Identyfikacji Statków), co pozwala na znacznie dokładniejszą analizę.

 
 

Kontakt

Zainteresowanych skorzystaniem z Centrum Analizy Ryzyka prosimy o kontakt z:

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o.
Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
tel.: +48 791810509
email: info@innoam.pl 
Maritime Risk
Copyright 2012 by Maritime Risk. All rights reserved!
webdesign bp8.pl
Projekt nr UDA-RPZP.01.02.02-32-001/11-00
Tytuł projektu.: "Budowa Centrum Naukowo-Badawczego Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków w Akademii Morskiej w Szczecinie"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013